06 September, 2016

असहाय

“प्रयत्न सुरु आहेत पण आता त्यांच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबुन आहे सर्व...”


कोणत्याही रुग्णालयात आय.सी.यु. बाहेर ऐकु येणारं परिचित वाक्य त्यानेही ऐकलं... आणि इतका वेळ शांत खाली मान घालुन बसलेला तो ताडकन उठला, धारदार, जळजळीत नजरेने त्याने विचारलं, ‘ खरंच,त्यांची इच्छा पुर्ण करणार तुम्ही? नेहमी म्हणायचा, सगळं मिळालं मला. आता मृत्यु असा लखलखीत आला पाहिजे, क्षणार्धाचा खेळ असायला हवा. तुला सांगतो कट्या, गरज पडली तर दयामरण दे म्हणाव त्या डॉक्टरला....’


क्षणभर थांबला, खिन्न हसला,


“लिहुन ठेवलं नाही म्हणुन का जगवायचं त्याला? आता कोण करेल नंतर त्याचं? तो कोर्टात बसलेला वकील??? की माणुसकीच्या नावाने गळे काढणारी जमात?”


पुर्व-प्रकाशित : नुक्कड